Zapisz się do newsletter'a

e-mail:

Regulamin


I. Informacje podstawowe

KLUBIK KIDS Fun & Fit (zwany dalej KLUBIKEM), mieści się w Chrzanowie, przy ul. Janiny Woynarowskiej 1, przy współpracy dwóch firm: Anna Bil, KIDS Elżbieta Braś, oferuje zajęcia:

1. „FUN klub uśmiechu” (dalej zwana FUN)

 • profesjonalna opieka na godziny dla dzieci powyżej 3 lat 
 • zajęcia dodatkowe dla dzieci od 2 roku życia

Czynny: Pn-Pt 9.00-19.00 oraz Sb 10.00-14.00 przez cały rok, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy

2. „FIT sportowe dzieciaki” (dalej zwana FIT)

 • zajęcia fitness z instruktorem dla dzieci (6-12 lat)

3. „PARTY U..rodziny” (zwana dalej PARTY)

 • tematyczne urodziny z animatorami dla dzieci powyżej 2 roku w Klubiku i w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę
 • imprezy okazjonalne w Klubiku i w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę

W godzinach ustalonych indywidualnie.

Zgłoszenie takiego zlecenia powinno nastąpić z min. tygodniowym wyprzedzeniem. Organizacja urodzin jest zależna od możliwości organizatora Klubu, w tym przypadku o przystąpieniu do realizacji rozstrzyga pierwszeństwo zgłoszenia.

Opłaty wg cennika oraz ustalane są indywidualnie, w zależności od zakresu usługi.

4. „FAMILY bądźmy razem” (zwana dalej FAMILY)

 • spotkania dla rodziców/opiekunów i dzieci

w dniach i godzinach ustalonych przez organizatora, ogłoszonych w klubie i na stronie internetowej Klubu

 • KLUBIK zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych Dzieci, wspierania indywidualnych zdolności i umiejętności w przyjaznym i inspirującym środowisku

 • Usługi świadczone przez KLUBIK są odpłatne, zgodnie z cennikiem dostępnym w siedzibie KLUBIKU i na stronie internetowej.

 • Karnety w naszym KLUBIKU są imienne i nie wolno ich odstępować osobom trzecim.

 • Na terenie KLUBIKU obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, spożywania środków odurzających oraz przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zabrania się również wprowadzania zwierząt.

 • Personel KLUBIKU uprawniony jest do wydawania zarządzeń porządkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami a nie ujętych w niniejszym regulaminie.

 • Aktualne informacje dla rodziców (opiekunów prawnych) umieszcza się na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej www.funfitkids.pl (wkrótce: www.klubikff.pl)

II. Organizacja i bezpieczeństwo dzieci w KLUBIKU FUN

 • Rodzice zostawiając dziecko pod opieką animatorów/instruktorów KLUBIKU na czas prowadzonych zajęć, podpisują zgodę na pozostawienie dziecka w KLUBIKU.

 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka z KLUBIKU osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej (nazwisko, imię, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu) o ustalonych godzinach uwzględnieniem 15 minut. Po upływie 15 minut zostanie naliczona opłata za kolejną godzinę zgodnie z cennikiem Klubu.

 • Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem alkoholu.

 • Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko.

 • Osobom w stanie nietrzeźwym Dzieci nie będą wydawane.

 • Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do KLUBIKU zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.

 • Personel KLUBIKU nie podaje lekarstw dzieciom.

 • Rodzice (opiekunowie prawni) informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów choroby u dziecka lub innych dzieci.

 • Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci, których zachowanie objawia się nadmierna agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu, proszeni będą o konsultację z psychologiem dziecięcym. Współpraca KLUBIKU z rodzicami i dzieckiem może być kontynuowana na podstawie opinii psychologa, oraz jego zaleceń.

 • Rodzice oddając Dziecko pod opiekę, zobowiązani są dostarczyć obuwie na zmianę.

 • Organizacja zajęć i rytmu dnia dla Dzieci określona jest w zakładce „FUN”. Szczegóły zajęć dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Dzieci

 • W KLUBIKU „FUN” Dzieci nie otrzymują jedzenia. W razie potrzeby posiłki zapewniają Rodzice lub catering (po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu). Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby Dzieci (np. alergie). Dzieci mają nieograniczony dostęp do wody mineralnej.

 • Dziecko może zostać zapisane do KLUBIKU na pojedyncze godziny bądź mieć wykupiony karnet.

III.Zasady pobierania opłat i wypłaty zwrotów w KLUBIKU FUN

 • W razie udokumentowanej choroby dziecka, jest możliwość przedłużenia czasu trwania karnetu o czas choroby.

 • W przypadku rezygnacji z zajęć zarezerwowanych, należy je odwołać osobiście w KLUBIKU, bądź telefonicznie, do dwóch godzin przed ich rozpoczęciem.

 • Opłata za zajęcia podlega zwrotowi, jeśli zajęcia nie odbędą się z winy organizatora

 • Wszelkie opłaty wnoszone są gotówką bezpośrednio w KLUBIKU

 • Maksymalna jednorazowa ilość Dzieci na sali FUN to 15 osób. Dla zapewnienia miejsca dla dziecka niezbędna jest rezerwacja telefoniczna, bądź osobista w lokalu. W innym przypadku, przy maksymalnej ilości dzieci pracownik KLUBIKU może odmówić przyjęcia dziecka.

IV. Organizacja i bezpieczeństwo dzieci w KLUBIKU „FIT

 • Rodzice zostawiają dziecko pod opieką instruktor zajęć FIT na czas prowadzonych zajęć.
 • Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko punktualnie po zajęciach. Po ustalonej godzinie odbioru, pobiera się opłatę za opiekę nad dziećmi wg cennika zajęć FIT.
 • Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice lub Osoby będące prawnymi opiekunami Dziecka (nazywani dalej Rodzicami) oraz Opiekunowie wskazani przez Rodziców pisemnie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko. Pod warunkiem wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody Rodziców lub opiekunów prawnych Dziecko może samodzielnie opuścić Klub po zajęciach.

 • Osobom w stanie nietrzeźwym Dzieci nie będą wydawane.

 • Przed pierwszymi zajęciami niezbędne jest wypełnienie przez rodziców oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rekreacyjnego uprawiania sportu oraz ewentualnej informacji o problemach zdrowotnych dziecka, które nie wykluczają go z proponowanych zajęć.

 • Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.

 • Dziecko przychodzące na zajęcia FIT zobowiązane jest posiadać strój sportowy oraz obuwie na zmianę.

 • Organizacja zajęć określona jest w zakładce „FIT”. Szczegóły zajęć dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Dzieci.

 • Dzieci mają nieograniczony dostęp do wody mineralnej.

 • Dziecko może skorzystać z pojedynczych zajęć, bądź mieć wykupione karnety (zgodnie z cennikiem).

V. Zasady pobierania opłat i wypłaty zwrotów w KLUBIKU FIT

 • W razie udokumentowanej choroby dziecka, jest możliwość przedłużenia czasu trwania karnetu o czas choroby.

 • W przypadku rezygnacji z zajęć zarezerwowanych, należy je odwołać osobiście w klubie, bądź telefonicznie, do dwóch godzin przed ich rozpoczęciem.

 • Opłata za zajęcia podlega zwrotowi, jeśli zajęcia nie odbędą się z winy organizatora

 • Wszelkie opłaty na poczet Klubu wnoszone są gotówką bezpośrednio w KLUBIKU lub poprzez wpłatę na konto bankowe:  42 2490 0005 0000 4500 9545 3539

 • Maksymalna jednorazowa ilość Dzieci na sali FIT to 6 osób. Dla zapewnienia miejsca na zajęciach niezbędna jest rezerwacja telefoniczna, bądź osobista w lokalu. W innym przypadku, przy maksymalnej ilości dzieci pracownik Klubu może odmówić przyjęcia dziecka.

Rodzice, zapisując i pozostawiając dziecko na zajęciach, pozostawiają swój adres e-mailowy i numer telefonu.

Wyrażają równocześnie zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zajęć oraz innych wydarzeń organizowanych w KLUBIKU.